سیمای خدایی

سیمای خداییامام باقر1

صوت زیبای امام باقر(ع)

از حضرت امام صادق(ع)روایت شده است:«امام باقر(ع)،خوش صوت ترین قاری قرآن بود.شب هنگام، زمانی که برمی خاست و به قرائت قرآن،مشغول می گردید، صوت خود را بلند می کرد.در آن هنگام که سقّاها،برای آوردن آب،از کنار او می گذشتند و همچنین،زمانی که عابران از آنجا عبور می کردند، به خاطر صوت خوش آن حضرت،می ایستادند و به قرائت قرآن او،گوش فرا می دادند.۱

(بیشتر…)