به آب چهره نشویم که آب آلوده است

به آب چهره نشویم که آب آلوده است
لبی که تر نشود با شراب آلوده است

اگر که حک نکنم ذکر با حسن حتما
عقیق سرخ به روی رکاب آلوده است

چگونه شان تو مفهوم آیه هایش نیست
اگر که نیست یقینا کتاب آلوده است

منی که ساغرم از باده احترازم نیست
به غیر کنج دو ابروی تو نمازم نیست

(بیشتر…)

شجاعت در جمل

کسی که درشجاعت داستانی چون جمل دارد بگو ضرب الاجل اصلا چه ترسی از اجل دارد کسی که حاتم طایی مریدش بوده قبل از او کسی که در کریمی سبقه از روز ازل دارد عجم از ابروانش داستان های کمان گیران عرب از چشم های او دوتا ضرب المثل دارد Read more…